HunCERT PROBE Általános Szerződési Feltételek

Verzió: 1.0, legutóbbi frissítés: 2016. 10. 28., hatályos 2016. 10. 28-tól

Az ÁSZF mindenkori hatályos verziója elérhető a https://www.cert.hu/aszf nyilvános webcímen érhető el.

1. Bevezető

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete (székhely: 1111 Budapest, Kende u. 13-17., adószám: 15300399-2-43, nyilvántartási szám: ÁHT 039530; a továbbiakban: „MTA SZTAKI vagy HunCERT üzemeltetője”) által üzemeltetett jelen ÁSZF 2. fejezetének 8. alpontjában meghatározott internetes portálokon elérhető HunCERT PROBE programhoz csatlakozó tagok és felhasználók, valamint az MTA SZTAKI között a HunCERT PROBE programmal összefüggő szolgáltatások igénybevétele tárgyában létrejövő szerződéses kapcsolatra irányadó, illetve a Portálok látogatásával és használatával összefüggő szabályokat tartalmazza. A HunCERT PROBE programhoz való csatlakozás és abban való részvétel, valamint a Portálok használata kizárólag a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezésekkel összhangban történhet.

2. Fogalmak

Jelen fejezet az ÁSZF rendelkezéseiben használatos kifejezések értelmező magyarázatát tartalmazza.

 1. HunCERT: Az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) megbízásából és támogatásával, az MTA SZTAKI üzemeltetésében álló, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, incidenskezelési csoport és biztonsági központ.
 2. PROBE program (vagy: „Program”): A HunCERT üzemeltetője által a hazai interneten tapasztalható hálózati biztonsági trendek rögzítése és elemzése érdekében üzemeltetett program.
 3. PROBE program tag (vagy: „Tag”): A PROBE programhoz csatlakozó, az általa üzemeltetett számítógépes hálózaton PROBE eszközt elhelyező természetes- vagy jogi személy.
 4. PROBE eszköz (vagy: „Eszköz”): A PROBE program során a Tag által az interneten elhelyezett, a jelen fejezet 6. alpontjában meghatározott Központ felé mérési adatokat átadó, fizikai vagy virtuális hálózati érzékelő eszköz.
 5. PROBE mérési adat (vagy „mérési adat”): A PROBE program során a Tagok által elhelyezett Eszközök által a Program számára szolgáltatott, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti személyes adatokat nem tartalmazó, technikai napló jellegű információk összessége.
 6. PROBE központi rendszer (vagy: „Központ”): MTA SZTAKI által a Program céljai szerint fenntartott központi mérési adatgyűjtő, értékelő és megjelenítő rendszerek összessége.
 7. PROBE eszköz elhelyezéséhez és üzemeltetéséhez a tag által biztosított erőforrások (vagy: „tag által biztosított erőforrások”): a PROBE eszköz elhelyezése és folyamatos üzemeltetésének támogatása céljából a Tag által az Eszköz számára biztosított hardveres, szoftveres és hálózati erőforrások összessége (különösen: virtualizációs környezet, hálózati csatlakozó, villamos betáplálás, IP cím).
 8. PROBE portál (vagy: „Portál” vagy „Weblap”, illetve együttesen: „Portálok” vagy „Weblapok”): MTA SZTAKI által a Program céljai szerint, a Tagok és a Felhasználók számára nyújtandó szolgáltatások igénybevétele érdekében elérhető internetes weblapok – így főként, de nem kizárólag a következő domaineken elérhető weblapok: www.cert.hu, hab.cert.hu, probe.cert.hu –, valamint az ezek által nyújtott ember vagy gép által igénybe vehető mérési adathozzáférési lehetőségek (felületek, interfészek) összessége.
 9. PROBE portál felhasználó (vagy: „Felhasználó”): A Tag által erre meghatalmazott, a PROBE portálhoz, illetve a Program során a számára elérhetővé tett mérési adatokhoz, szolgáltatásokhoz, azonosító név és jelszó megadásával hozzáférő természetes személy. A Tag ÁSZF szerinti jogait és kötelezettségeit a Portál használata során a Felhasználó gyakorolja.
 10. PROBE portál látogató (vagy: Látogató”): A jelen fejezet 8. alpontjában meghatározott Portált vagy Portálokat regisztráció vagy Hun-CERT PROBE programhoz való csatlakozás nélkül látogató, illetve használó természetes személy.

3. Általános feltételek

MTA SZTAKI által üzemeltetett Portálokon elérhető HunCERT PROBE program célja a hazai interneten tapasztalható hálózati biztonsági trendek rögzítése és elemzése, a Hun‑CERT incidens-érzékelési képességének javítása, illetve a Programban résztvevő Tagok számára átfogó, illetve saját hálózatuk szempontjából releváns és aktuális biztonsági információk elérhetővé tétele.

MTA SZTAKI rögzíti, hogy főként olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek kizárólag a PROBE programhoz való csatlakozással, így kizárólag a Tag, illetve Felhasználó regisztrációját és azonosítását követő belépéssel érhetők el, azonban a Portálokon olyan szolgáltatások nyújtására is sor kerül(het), amelyek igénybevétele a Látogatók számára a PROBE programhoz történő csatlakozás, illetve azonosítás nélkül is lehetséges.

MTA SZTAKI kifejezetten rögzíti, hogy mind a Portálon előzetes azonosítás nélkül Látogatók számára is elérhető szolgáltatások, mind kizárólag a PROBE programhoz való csatlakozást, illetve előzetes azonosítást követően elérhető szolgáltatások ingyenesek, így azok jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban való igénybevétele esetén a Tag, a Felhasználó, illetve a Látogató nem kötelezhető semmilyen ellenérték megfizetésére.

A jelen ÁSZF valamennyi rendelkezése a Tagok és a Felhasználók kifejezett elfogadása alapján a teljes PROBE programra, illetve az annak során igénybe vehető valamennyi szolgáltatásra kiterjed.

A jelen ÁSZF a Weblapo(ka)t regisztráció vagy Programhoz történő csatlakozás nélkül használó Látogatókra irányadó rendelkezéseit a Látogatók a Weblap(ok) használatával automatikusan elfogadják. Amennyiben a Látogató nem ért egyet jelen ÁSZF őt érintő rendelkezéseivel, akkor köteles tartózkodni a Weblap(ok) használatától.

A PROBE eszköz igénylése során kitöltött csatlakozási nyilatkozattal a Tag, illetve a Felhasználó tudomásul veszi, és magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja a jelen ÁSZF előírásait. A Tag, illetve a Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Program során nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele az ÁSZF előírásainak elfogadása, így enélkül Tag vagy a Tag képviseletében a Felhasználó nem vehet részt a PROBE programban.

A PROBE programhoz való csatlakozási nyilatkozat megküldésével a Tag elismeri, hogy teljes jogképességgel és cselekvőképességgel rendelkező természetes személy vagy olyan jogi személy, amelynek nevében annak képviseletére jogosult és teljes cselekvőképességgel rendelkező Felhasználó jár el valós és helyes adatok megadásával.

A Tag, a Felhasználó és a Látogató elfogadja, hogy az ÁSZF rendelkezéseit az MTA SZTAKI – különösen a következő bekezdésben foglalt esetekben – egyoldalúan módosíthatja. MTA SZTAKI minden ilyen módosításról, annak hatályba lépését megelőző legalább 30 (harminc) nappal, valamennyi Portálon elhelyezett hirdetményében és elektronikus levélben értesíti a Tagot, illetve a Felhasználót. Amennyiben a Tag, a Felhasználó, illetve a Látogató a PROBE eszközt vagy a Portál(ok) további szolgáltatásait a változások hatályba lépését követően igénybe veszi, ezzel tudomásul veszi, illetve magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja a módosított ÁSZF előírásait.

MTA SZTAKI az ÁSZF egyoldalú módosítására jogosult különösen a jogszabályi környezet megváltozása esetén, új szolgáltatások bevezetése, továbbá a már meglévő szolgáltatások minőségének biztosítása céljából, mérési adatok pontosságának biztosítása érdekében vagy amennyiben azt gazdasági, műszaki, illetve egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja.

Amennyiben a Tag a módosított ÁSZF mellett nem kíván a továbbiakban részt venni a PROBE programban, úgy jogviszonyát jogosult megszüntetni a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint.

Amennyiben az MTA SZTAKI vagy a Hun-CERT más képviselőjének egyéb kommunikációja, ismertetője vagy tájékoztatása és a jelen ÁSZF között ellentmondás tapasztalható, az ÁSZF előírásai tekintendők irányadónak. Az ÁSZF rendelkezései felülbírálnak minden, a Hun-CERT üzemeltetője és a Tag közötti, a PROBE program vonatkozásában kötött megállapodást.

Az ÁSZF mindenkori hatályos verziója a http://www.cert.hu/aszf webcímen érhető el.

4. Részvételi feltételek

A PROBE eszközt az MTA SZTAKI az ezt igénylő Tag részére, annak elhelyezése, illetve a Program céljai szerinti üzemeltetése céljából díjmentesen bocsátja rendelkezésre. A Program keretében átadott Eszköz az MTA SZTAKI tulajdonában marad.

MTA SZTAKI, a Program céljait és a rendelkezésre álló eszközök elhelyezkedését figyelembe véve, fenntartja a jogot az Eszközre vonatkozó tagi igények egyedi elbírálására, illetve az igények külön indoklás nélkül történő elutasítására.

A Programban való részt vevő Tag köteles az általa biztosított erőforrásokat díjmentesen és – a műszaki lehetőségek figyelembe vételével, a tőle elvárható gondossággal (ún. „best effort” szerint) – folyamatosan biztosítani az általa elhelyezett Eszköz számára.

PROBE eszköz csak a Tag által biztosított erőforrások feletti rendelkezési jog birtokában, ennek hiányában a rendelkezésre jogosult írásos hozzájárulásának birtokában helyezhető el.

PROBE eszköz csak számára kizárólagosan biztosított IP címen, Magyarország földrajzi határain belül helyezhető el.

Jelen ÁSZF elfogadásával a Tag tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az MTA SZTAKI a PROBE programban résztvevő Tagok nevét és emblémáját nyilvánosan megjelenítse a Programmal kapcsolatos tájékoztató felületein, illetve hogy a Tagokra, mint referencia partnerekre hivatkozzon.

5. A PROBE mérési adatok felhasználása és publikációja

A PROBE program során begyűjtött mérési adatokat az MTA SZTAKI kizárólag az alábbi célokra használja fel:

 • Trend jellegű mérési adatok, havi és éves grafikonok, időszaki összesítések publikációja (forrás és cél IP címek megadása nélkül) a Program https://hab.cert.hu címen elérhető Weblapjának nyilvános – azaz előzetes azonosítás nélkül elérhető – felületein, illetve egyéb nyilvános kiadványokban, oly módon, hogy megjelenített mérési adatokból semmilyen módon nem lehet következtetni a PROBE eszközök elhelyezkedésére, így a Programban részt vevő Tagokat érintő egyedi trendek és események sem azonosíthatók.

 • A Weblap Felhasználók és Tagok számára, kizárólag azonosítást követően elérhető felületein szűrhető összesített grafikonok, a hazai internetet támadó külső állomásokra és tevékenységekre vonatkozó toplisták megjelenítése, a nyilvános felületeken elérhetőnél bővebb mérési adattartalommal (például: támadások esetén külső forrás IP cím megjelölésével) és oly módon, hogy a megjelenített mérési adatokból semmilyen módon nem lehet következtetni a PROBE eszközök elhelyezkedésére, így a Programban részt vevő Tagokat érintő egyedi trendek és események sem azonosíthatók.

 • A transzparencia biztosításának érdekében, az MTA SZTAKI a Tagok számára, Weblap azonosítást követően elérhető felületein, kizárólag az adott Tag saját hálózatán, illetve hálózatain elhelyezett PROBE eszköz(ök) által begyűjtött teljes információhalmazt elérhetővé teszi, részletes eseménynaplók, célpont toplisták formájában.

 • A rendszerből származó mérési adatokat az MTA SZTAKI saját incidenskezelési tevékenysége, valamint az ezzel kapcsolatos kutatási tevékenysége során felhasználhatja, azonban a Tagok azonosítására alkalmas információkat (pl.: PROBE IP cím), az érintett felek eseti és kifejezett beleegyezése nélkül, nem adja tovább külső szereplők számára.

A Programban résztvevő Tagok számára a PROBE portál szolgáltatásain keresztül rendelkezésükre bocsátott mérési adatok, grafikai elemek és összesítések felhasználására az MTA SZTAKI a Creative Commons „Nevezd meg! – Így add tovább! 4.0 Nemzetközi” licenc a továbbiakban: „Licenc”) feltételeiben és a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti jogosultságot ad akként, hogy a Licenc szövegében a „Licensor” megnevezés a MTA SZTAKI-t jelöli, míg a „You” és „Your” kifejezések a Tagra, illetve a Felhasználóra utalnak.

6. A PROBE eszköz műszaki jellemzői és hálózati viselkedése

A Hun-CERT üzemeltetője a tőle elvárható gondossággal biztosítja a PROBE eszköz – néhány, az alábbiakban részletezett technikai kivételtől eltekintve – teljesen passzív működését. Az Eszköz kimenő hálózati forgalmat nem kezdeményez, pásztázást sem a helyi hálózat, sem az internet irányába nem végez. Az Eszköz nem gyűjthet közvetlenül a helyi hálózatról származó információkat.

A PROBE eszköz mindenkor a Program céljainak, tehát hálózatbiztonsági szenzor funkciójának megfelelő szolgáltatásokat valósít meg. Az Eszköz a Linux operációs rendszer tűzfal funkciója segítségével minden beérkező, egyébként kiszűrt, IP (elsődlegesen TCP vagy UDP) csomag adatait naplózza, ezen felül az alábbi, interaktív hálózati szolgáltatásokat nyújtja:

 • SSH szenzor – a 22-es TCP porton érkező kérésekre valódi szerverként reagál. Egy egyszerűen kitalálható felhasználó/jelszó páros eltalálását követően valódinak látszó terminál környezetet biztosít, melyben valósnak látszó parancsok is kiadhatók. Az így elvégzett műveleteket a rendszer szintén naplózza.

 • SMTP szenzor – a 25-ös TCP porton érkező kérésekre valódi mail szerverként reagál. Minden beérkező SMTP üzenetet átvesz, majd azonnal eldob. A beérkező adatokat (pl.: feladó, címzett, payload) naplózza.

 • HTTP szenzor – a 80-as TCP porton érkező kérésekre valódi web szerverként reagál. Minden beérkező HTTP kérést sablon válasszal szolgál ki. A beérkező adatokat (pl.: URL, böngésző, javascript képességek) naplózza.

A fentiekben megadott szolgáltatásokon kívül a PROBE eszköz az alábbi, jelentősen korlátozott, önálló hálózati tevékenységet végzi. A Programban való részvétel feltétele, hogy a Tag az elhelyezett Eszközök tekintetében ezen kommunikációs tevékenységeket lehetővé tegye:

 • PROBE központ (probe.cert.hu, jelenleg: 195.111.1.55) irányú OpenVPN kapcsolat fenntartása – a rendszer menedzsmentet, valamint a naplógyűjtést lehetővé tevő kapcsolatra a PROBE alapvető funkciójának megvalósításához van szükség. A VPN kapcsolat zárt és belső tűzfallal védett, az egyes PROBE eszközök, illetve a központ irányából csak szigorúan korlátozott szolgáltatások érhetők el.

 • Nyilvános DNS szolgáltatás igénybevétele nyilvános resolvereken (pl.: 8.8.8.8, 8.8.4.4) keresztül – a rendszer indítása, illetve a manuális hálózati konfiguráció során a szonda a szolgáltatás igénybevételének segítségével csatlakozik a központi naplógyűjtő kiszolgálóra. Ezt követően privát DNS szolgáltatást használ a központi VPN kapcsolaton keresztül.

 • Nyilvános NTP szolgáltatás igénybevétele nyilvános (pool.ntp.org) időszolgáltatókon keresztül – a rendszer indítása során (permanens hardveres RTC hiányában) az időszinkronizálás a hálózati kapcsolódás előfeltétele.

 • Helyi ARP kérések és válaszok küldése – a PROBE eszköz hálózati kapcsolatának működőképességének fenntartására használt szokványos helyi (LAN) protokoll.

 • Helyi DHCP kérések és válaszok küldése – alapértelmezetten a PROBE eszközök hálózati konfigurációja DHCP protokoll segítségével történik. A PROBE eszközök manuális (statikus) IP konfigurációjára is lehetőség nyílik az alábbiakban ismertetett módon.

 • Szabványos traceroute és ICMP echo request kérések küldése – alkalomszerűen, hálózati anomáliák felderítése érdekében, jellemzően a Hun‑CERT üzemeltető munkatársai által manuálisan kiadott parancsok eredményeként.

A Hun-CERT üzemeltetője nyilatkozik, hogy a jelen fejezetben meghatározottaknak megfelelően, a PROBE eszközök viselkedési jellemzőin, valamint a begyűjtött adatok kezelési és felhasználási feltételein nem változtat a Programban részt vevő Tagok kifejezett beleegyezése nélkül. Kivételt képeznek ez alól az új passzív szenzor funkciók (tervben: NTP, DNS) bevezetése, illetve a kritikus biztonsági problémák javítása.

7. Adatvédelem

MTA SZTAKI kifejezetten nyilatkozik, hogy a PROBE programhoz csatlakozó Tagok és Felhasználók, továbbá a Portálokat használó Látogatók egyes személyes adatainak, illetve a Weblap(ok) használata során begyűjtött egyéb adatok védelméről a vonatkozó magyar jogszabályok hatályos rendelkezései szerint gondoskodik, és ennek részletes szabályait tartalmazó adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://hab.cert.hu/adatvedelem.

A Látogató a Weblap(ok) használatának megkezdésével, a Tag és a Felhasználó a PROBE programhoz való csatlakozással kifejezetten tudomásul veszi, hogy az MTA SZTAKI fentiekben meghatározott adatokat rögzíti, és fentiekben meghatározott adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott módon és célokra felhasználja.

MTA SZTAKI PROBE eszközök által külső támadókról gyűjtött adatokkal és információkkal, valamint azok védelmével összefüggésben ércényben levő szabályzata az alábbi linken érhető el: https://www.cert.hu/adatvedelmi

A Tag vagy a Felhasználó – a jelen ÁSZF 4. pontjában meghatározott Licenc szerinti feltételekkel összefüggésben – nem jogosult a Weblap kizárólag azonosítást követően elérhető felületein található, PROBE eszközök által gyűjtött információkat nyilvánosan közzétenni, illetve nem Tag vagy Felhasználó harmadik személyek rendelkezésére bocsátani.

8. Szolgáltatási feltételek

A PROBE program üzemeltetése során nyújtott szolgáltatásokat az MTA SZTAKI a rendelkezésére álló műszaki körülmények figyelembe vételével, a tőle elvárható gondossággal (ún: „best effort”) nyújtja.

A HunCERT üzemeltetője, az MTA SZTAKI fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-ben részletezett feltételeket sértő, nem rendeltetésszerű vagy jogszabályba ütköző felhasználás, visszaélési kísérlet, biztonsági incidens – így különösen a Weblap(ok) kizárólag azonosítást követően elérhető felületén található, PROBE eszközök által gyűjtött információk bármelyikének nyilvános közzététele, továbbá nem Tag vagy Felhasználó harmadik személyek számára elérhetővé tétele – esetén az ezzel kapcsolatba hozható Tagokat és Felhasználókat a PROBE programból, külön indoklás nélkül kizárja.

Amennyiben a Tag az MTA SZTAKI előzetes értesítése nélkül 30 (harminc) napot meghaladó időtartamban nem tesz eleget a jelen ÁSZF 6. pontjában felsorolt feltételek bármelyikének, az MTA SZTAKI jogosult a Tagot – előzetes figyelmeztetést követően – kizárni a PROBE programból.

Amennyiben a Tag 60 (hatvan) napot meghaladó időtartamban szünetelteti a PROBE programban való részvételét, köteles a szünetelés okát közölni az MTA SZTAKI-val. Amennyiben a Tag 60 (hatvan) napot meghaladó szünetelés esetén az MTA SZTAKI erre irányuló felszólítása ellenére sem tájékoztatja a szünetelés okáról az MTA SZTAKI-t, úgy az MTA SZTAKI jogosult a Tagot – előzetes figyelmeztetést követően – kizárni a PROBE programból.

Amennyiben az MTA SZTAKI a Tag által rendelkezésre bocsátott elérhetőségein legalább 14 (tizennégy) egymás követő nap alatt több alkalommal sikertelenül kísérli meg a Tagot felkeresni, akkor az MTA SZTAKI jogosult a Tagot a Programból kizárni.

Amennyiben kétséget kizáróan megállapításra kerül, hogy a Tag vagy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz, az MTA SZTAKI jogosult a Tagot és a Felhasználót a Programból további értesítés nélkül kizárni.

A HunCERT üzemeltetője, az MTA SZTAKI bármikor, indokolás nélkül szüneteltetheti, illetve véglegesen lezárhatja a PROBE programot.

9. Szerzői jogok

A Program során nyújtott, illetve a Weblapokon elérhető szolgáltatások bármely eleme és azok egésze szerzői jogi védelem – és bizonyos esetekben – iparjogvédelem alatt áll.

A Program során összegyűjtött mérési adatok felhasználásával készített, a Weblapokon elérhető grafikonok, toplisták, eseménynaplók és egyéb szellemi alkotásokhoz fűződő valamennyi szerzői és iparvédelmi jog az MTA SZTAKI-t illeti meg. A Weblapok – mind azonosítás nélkül, mind kizárólag azonosítást követően elérhető – bármely elemének felhasználása nem a jelen ÁSZF, illetve a Licenc rendelkezéseivel összhangban történik, polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után.

MTA SZTAKI a Weblapok tartalmának bármely részét vagy egészét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja.

10. Kapcsolattartás

A HunCERT üzemeltetője, az MTA SZTAKI és a Tagok közötti kapcsolattartás elsődleges eszköze az elektronikus levél (e-mail). Az e-mail akkor tekintendő kézbesítettnek, ha annak vételét az üzenet címzettje, vagy annak levelező rendszere visszaigazolta.

A kapcsolattartás során a Tagok az MTA SZTAKI alábbi e-mail címére küldhetik meg értesítéseiket: cert@cert.hu.

MTA SZTAKI a Taggal történő kapcsolattartás során a Tag által a PROBE eszköz igénylése során megadott e-mail címre küldi értesítéseit.

MTA SZTAKI az összes Tagot egyaránt érintő tájékoztatásait hirdetményi úton, a Program Portáljain teszi a Tagok számára elérhetővé. A hirdetményi úton közölt tájékoztatások a Portálon történő közzétételük időpontjában kézbesítettnek tekintendők.

11. A Programból történő kilépés vagy kizárás

A Tag bármikor, külön indoklás nélkül szüneteltetheti vagy megszüntetheti a PROBE programban való részvételét, erről azonban köteles az MTA SZTAKI-t haladéktalanul tájékoztatni.

A PROBE program keretében a Tag számára nyújtott szolgáltatások felhasználási jogosultsága a Programból kilépő vagy kizárt Tag, illetve a nevében eljáró Felhasználó tekintetében azonnali hatállyal megszűnik.

A kilépő vagy kizárt Tag köteles a rendelkezésére bocsátott hardveres PROBE eszközöket, azok minden átadott tartozékával együtt, az MTA SZTAKI részére, annak székhelyén, a Tag kilépésének vagy kizárásának hatályba lépését követő 15. (tizenötödik) munkanapon belül visszaszolgáltatni az MTA SZTAKI részére. Ennek elmaradása esetén a Tag köteles a nála maradt Eszközök tekintetében keletkező adminisztratív, beszerzési és előállítási költségeket megtéríteni, ennek értelmében az MTA SZTAKI jogosult a Tag nevére, Eszközönként nettó 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint értékben számlát kiállítani, amelyet a Tag köteles annak kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül kiegyenlíteni.

12. Felelősség

A HunCERT üzemeltetője, az MTA SZTAKI mindent megtesz annak érdekében, hogy a Programban való részvétel a Tagok számára mindenkor a lehető legkisebb műszaki és jogi kockázattal járjon, valamint törekszik a Programmal kapcsolatos szolgáltatások folyamatos elérhetőségére, illetve az elérhetővé tett mérési adatok hiánytalanságára és pontosságára, azonban a Weblapok használatával, illetve a Program során elhelyezett eszközökkel, illetve a mérési adatokkal kapcsolatba hozható közvetett, illetve közvetlen károkért anyagi vagy jogi felelősséget semmilyen tekintetben nem vállal, ez irányú felelősségét kifejezetten kizárja.

Amennyiben a Tag vagy a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bíróság, illetve bármely hatóság az MTA SZTAKI-val szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Tag és/vagy a Felhasználó köteles minden, MTA SZTAKI által megkövetelt intézkedést megtenni, melynek célja az MTA SZTAKI és a Program jó hírének megóvása, illetve az MTA SZTAKI mentesítése a támasztott igény vagy eljárás alól, továbbá köteles az MTA SZTAKI részére megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely az MTA SZTAKI-t a Tag vagy a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri (beleértve , de nem kizárólagosan az ügyvédi- és szakértői díjakat és az egyéb eljárási és perköltségeket), mindemellett köteles MTA SZTAKI helyett közvetlenül és korlátlanul helytállni ilyen igény vonatkozásában.

13. Jogorvoslat

A Programban való részvétellel, illetve a Portálokon nyújtott egyéb szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő panaszokat az MTA SZTAKI alábbi elérhetőségeire lehet megküldeni:

 • telefonszám: +36 1 279 6222

 • székhely, levelezési cím: 1111 Budapest, Kende utca 13-17.

 • e-mail cím: cert@cert.hu

A PROBE programmal kapcsolatban felmerülő vitákat az MTA SZTAKI és a Tag elsősorban békés egyeztetések útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ezen békés egyeztetések nem vezetnek eredményre, a PROBE programmal összefüggésbe hozható panaszkezelési és vitarendezési eljárások tekintetében a Tag és az MTA SZTAKI együttesen az Internet Szolgáltatók Tanácsa által fenntartott Alternatív Vitarendező Fórum kizárólagos illetékességét ismerik el, melynek mindenkori elérhetőségeit a http://infomediator.hu weblap tartalmazza.